Medicine

گزارش کار زیست جانوری – مژکداران “پارامسی”

گزارش کار زیست جانوری – مژکداران “پارامسی”

گزارش کار زیست جانوری – مژکداران “پارامسی”

پارامسی*ها پروتوزوئرهای تک سلولی (یونی سلولار) هستند و در شاخه مژه داران و سلسله پروتیستا طبقه بندی می*شوند. آنها در آب*های آرام و آبگیرهای راکد زندگی می*کنند و بخش اصلی زنجیرهٔ غذایی را تشکیل می*دهند. آنها از پسماندهٔ جلبکها و سایر موجودات ریز تغذیه می*کنند و خودشان توسط موجودات کوچک دیگر خورده می*شوند. تمام اعضای شاخه مژه داران (سیلیوفورا) به وسیله برآمدگی*های ریز مو مانندی که مژه نامیده می*شود حرکت می*کنند.پارامسی قادر نیست شکل بدنش را مانند آمیب تغییر دهد زیرا غشای (پوسته ی) بیرونی ضخیم و سختی به نام پلیکل دارد. پلیکل غشای سلولی را فرا می*گیرد. پارامسی دو نوع هسته دارد. هستهٔ بزرگ ماکرونوکلئوس نامیده می*شود و فعالیتهایی مانند تنفس، سنتز پروتئین و هضم غذا را کنترل می*کند. هستهٔ کوچک تر میکرونوکلئوس می*باشد و تنها در طی تولید مثل به کار گرفته می*شود. تولید مثل در پارامسی شامل تبادل DNA بین میکرونوکلئوس است. برای انجام این امر دو پارامسی از طول به هم می چسبند و از طریق دهان سلولی به هم ملحق می*شوند. این فرایند گشنگیری نامیده می*شود و نوعی تولید مثل جنسی در میکروارگانیسم*ها می*باشد. واکوئل انقباضی در سلولهای جانوری برای بیرون راندن آب اضافی به کار می*رود. واکئول انقباضی شکلی شبیه به ستاره دارد. پارامسی*ها هتروتروف هستند. یعنی باید از غذا برای کسب انرژی استفاده کنند. غذا از طریق دهان سلولی وارد می*شود و به شیار دهانی می*رود. در انتهای شیار دهانی واکئول غذایی شکل می*گیرد. واکئول غذایی تا زمانی که هضم شود در سیتوپلاسم باقی می ماند. ذرات غذایی تجزیه نشده از طریق سوراخ مخرجی دفع می*شود. ناحیهٔ تو رفته و کنگره دار، جایی که غذا وارد پارامسی می*شود شیار دهانی نام دارد. پارامسی می*تواند به دما، غذا، اکسیژن و توکسین*ها پاسخ دهد و همچنین مکانیسم دفاعی بسیار ساده*ای دارد. درون پلیکل اعضای نخ مانندی به نام تریکوسیست وجود دارد. پارامسی برای گرفتار کردن شکارچی*ها و برای بزرگتر به نظر رسیدن تریکوسیست*ها را به بیرون پرتاب می*کنند. همچنین می دانیم پارامسی*ها می*توانند رفتار اجتنابی از خود نشان دهند. مانند وقتی که یک پارامسی از کنار محرک*های منفی و ناخوشایند دور می*شود. دو نوع سیتوپلاسم در پارامسی وجود دارد. سیتوپلاسمی که در کناره*ها قرار دارد صاف و کم تراکم است و اکتوپلاسم نامیده می*شود. بقیهٔ سیتوپلاسم غلیظ تر است و اندو پلاسم نامیده می*شود. نوعی تولید مثل جنسی در پارامسی دیده شده است. هنگامی که سلول به اندازه کافی رشد کرده و بزرگ شود تقسیم دو تایی کرده و به دو سلول جدید تبدیل می شود (توجه داشته باشید که تقسیم دوتایی تولیدمثل غیرجنسی است). اگر جاندار در شرایط سخت قرار گیرد هسته یک تقسیم میوز کرده و به دو هسته تقسیم می شود. پارامسی ای که چنین کاری کرده است با یک پارامسی مثل خود کنار هم قرار می گیرند و غشا ها به می پیوندند. سپس هسته های میوزی با هم تلفیق شده و تقسیمی صورت گرفته و ۴ سلول جدید به وجود می آیند. در چنین حالتی اگر یک صفت خوب یا بد باشد در تمام نسل بعد پخش می شود.

Post Comment