ﺗﺤﻠﻴﻠﻲﺑﺮﺳﻬﻢارﺗﺒﺎﻃﺎتﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲدرﻛﻨﺶﻣﺘﻘﺎﺑﻞاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲﺑﺮﺳﻬﻢارﺗﺒﺎﻃﺎتﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲدرﻛﻨﺶﻣﺘﻘﺎﺑﻞاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲﺑﺮﺳﻬﻢارﺗﺒﺎﻃﺎتﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲدرﻛﻨﺶﻣﺘﻘﺎﺑﻞاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

چكيده
در اين مقاله، به تبيين سهم ارتباطات غير كلامي به مثابة يكي از سه سنخ ارتباطات
اجتماعي يعني كلامي، غير كلامي، و پير اكلامي در كنش متقابل اجتماعي پرداخته شده
است. در اين راستا، در آغاز سخن، اهميت توجه به نقش ارتباطات غير كلامي در
روابط روزمره بين افراد و سوء ادراك ها و سوء برداشت ها در كنش متقابل اجتماعي
مطرح شده است. به دنبال آن، دو زير ساخت نظري جامعه شناختي و روان شناختي
اجتماعي كنش متقابل اجتماعي براي ب هتصوير كشيدن نقش مكمل و مهم ارتباطات غير
كلامي در مبادلات كلامي كنش گران در دريافت پيام تشريح و نقش نشانه هاي غي ر
كلامي و كاركردهاي آن ها بحث شده است. در ادامه، برخي از رفتارهاي غي ر كلامي
توصيف شده است و، در نتيجه گيري، ضمن جمع بندي موارد فوق بر نقش ارتباطات
غير كلامي و سهم آن در كنش متقابل اجتماعي و، در راستاي آن، ادراك اجتماعي، كه
به تكوين برداش تها در كنش گران منجر مي شود، تأكيد شده است.

read online

Post Comment